Home

Nafo kartlegging

NAFO har utarbeidet disse prøvene for Utdanningsdirektoratet etter samme modell som Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking har brukt for sine prøver på norsk: Kartlegging av leseferdighet. Disse prøvene skal dekke et begynnernivå i leseutviklingen NAFO har laget en film og en forelesning om mottak av nyankomne elever. Filmen viser et eksempel på en inntakssamtale med en nyankommen elev. Forelesningen tar for seg hva slags kartlegging som er nødvendig for å kunne gi nyankomne elever et godt tilpasset opplæringstilbud

Kartlegging av leseferdighet på morsmål - NAFO

kartlegging - NAFO

 1. Uoppdagede kognitive vansker vil kunne medføre en belastning gjennom urealistiske krav fra ­omgivelsene med hensyn til for eksempel skoleprestasjoner. Slike mentale belastninger vil kunne ha en forsterkende effekt på psykoseutvikling. Kartlegging av kognitivt funksjons­nivå kan også være nyttig for å fange opp ressurser og sterke sider
 2. oriteter, og må ses i sammenheng med denne
 3. NAFO gratulerer Torild Marie Olsen og Randi Myklebust, med Anne Hvenekilde-prisen 2018! Kartlegging av flerspråklige barns ordforråd. Sissel Persen 2. november 2017 Pernille Hansen har skrevet doktorgradsavhandling om kartlegging av ordforråd hos flerspråklige barn
 4. Fagfornyelsen, kartlegging, desentralisert kompetanseutviklingsmodell og erfaringer fra kompetanse for mangfold var noen av temaene på NAFOs skoleeiernettverk 2018. Det er plass til flere kommunale..
 5. Gå til NAFO - kartlegging i barnehagen. Gå til NAFO - kartlegging i skolen. I pakken Språkhverdag i barnehagen i Språkløyper finner du filmen Med blikk for språk. Når vi har kunnskap om barns språk kan vi lettere legge til rette for en rik språkhverdag for alle barn i barnehagen

NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Oslo, Norge. 8,1 k liker dette. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring skal bidra til at flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i.. Tidlig innsats. Et åpent digitalt verktøy for enkel tilnærming i arbeidet med barn og unge. Utviklet for ansatte i barnehager og skoler i Frøya og Hitra kommune På Nafo-seminaret i 2018 ble det holdt en forelesning om hvordan filming av nye aktiviteter i første persons perspektiv kunne være et alternativ til bruk av tvang og makt. En kartlegging av baseline viste at målperson lå lenge i seng og at det var utfordrende for tjenesteyterne å gjenopprette samhandling Kompetanse Norge har gjennomgått litteratur og forskning om metoder for alfabetisering, se rapport. Ut fra dette har gir vi følgende råd for hvordan skolene kan strukturere og gjennomføre opplæringen Kartlegging av morsmål, NAFO. Ikke alt passer for våre voksne deltakere. • Utfør oppgaver i forhold til et bilde, -for eksempel: -fargelegg skoene til han som drikker, med grønn farge. -Hun som har høy hatt skal ha samme farge på hatten som skoene til han som drikker. Innspill fra testdeltaker: «Det var ikke slik skole jeg gikk på

Sunil Loona (NAFO) Testdelene (1. -10. trinn): • Informasjon: 30 spørsmål som tester allmenn- og faglig kunnskap • Ord- og begrepsrikdom: Eleven må skrive det riktige ordet til tegningene (substantiver og overordnende substantiver) • Ordgjenkjenning: Eleven skal sette et kryss på bildet som passer (4 alternativer) til det som ble opplest Kartleggingsmateriellet for grunnleggende norsk er et pedagogisk verktøy for kartlegging og opplæring av minoritetsspråklige elever. For å støtte den pedagogiske vurderingen som ligger i kartleggingen er Udirs kartleggingsmateriell konkretiseret og gjort aldersadekvat av veilederne i migrasjonspedagogikk i Bergen kommune

Departementet nedsatte i 2010 et ekspertutvalg som skulle vurdere verktøy som brukes til å kartlegge språk hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige og barn, samt for barn med nedsatt funksjonsevne. Utvalgets arbeid har dreid seg om hvilke kartle.. Fagfilm: Flerspråklige barn del 5 - Kartlegging av språk. I den siste fagfilmen viser Irmelin Kjelaas hvordan vi må kartlegge barnas samlede språkkompetanse på en helhetlig måte. Hvordan kan vi best finne ut hvordan det står til med flerspråklige barns språkutvikling? Hva er det viktig å kartlegge og hvordan bør vi gjøre det? Oppdrag NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - Stensberggata 29, 0170 Oslo, Norway - Rated 5 based on 4 Reviews Hei! To lærere fra Sam Eyde Vgs.. Her finner du en samleside med tips til kartlegging av deltakere/elever med norsk som andrespråk. Udir. Her finner du Udirs kartlegging i norsk for språklige minoriteter Påkrevd kartlegging ved henvisning til PPT (skole) Lese/skrivevansker, matematikkvansker, generelle lærevansker, generelle språkvansker og sosio- emosjonelle vansker Lese - og skrivevansker og /eller matematikkvansker: Elever 4-10 trinn: • Carlsten leseprøve og Matematikk-prøven (M - prøve). Ved utslag på hele eller deler av M

nafo - Forsid

På NAFO filmkanal finner du filmer som viser god flerkulturell praksis i barnehage og skole, forelesninger og intervjuer relatert til flerkulturell pedagogik.. Kartlegging er og vil være et verktøy som er viktig for å øke bevisstheten og forståelsen omkring elevenes språklige kompetanse, deres bakgrunnskunnskap og generelle evne til å kommunisere. Mange av elevene kommer fra land med andre læringsmetoder i skolen der pugging og teoretisk kunnskap står som sentrale læringsmetoder

NAFO har dessuten utvikla et eget verktøy for kartlegging av skolefaglige ferdigheter, herunder lese- og skriveferdigheter på førstespråk. De har også lagd en film som viser en såkalt inntakssamtale med en nyankommet gutt og mora hans Observasjoner og kartlegging er grunnlaget for at barnehagen skal kunne gi et godt tilbud til det enkelte barnet, og de er nødvendige for at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat etter barnehageloven §§ 1 og 2. En barnehage som samler inn Nafo Udir PP Kartlegging forstås derfor som et samlebegrep på ulike typer tester. Screening, systematisk kartlegging og diagnostisering, er alle forskjellige former for kartlegging. Det er disse begrepene vi forholder oss til på denne siden. Utredning vil si å finne ut om eleven har en diagnose Tildelingsbrev 2016, tillegg 1 (kartlegging og e-læring) (pdf) Tildelingsbrev 2016, tillegg 4 (modulisering FVO) (pdf) Tildelingsbrev 2017 (pdf) Tildelingsbrev 2019 (pdf) Modulstrukturert forberedende voksenopplæring, prinsippdokument (pdf) Løsningsforslag Kompetanseløftet (Kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter og opplæring) (pdf Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

Kartleggingsprøver på morsmål | NAFO NAFO

NAFO er i gang med et større videreutviklingsarbeid på nettsiden og ønsker dine tilbakemeldinger. Om du har brukt nettsiden mye eller lite ønsker vi å høre fra deg. Nå har du muligheten til å komme med dine inspill, ønsker og behov for hva slags ressusrer du mener bør ligge på nettsiden Kartlegging:NAFO ( flerspråklige ) Skole Stamming/stotring skal alltid henvises direkte til PPT. Generelle lærevansker Sosiale ferdigheter Faglige ferdigheter Kognitive ferdigheter Observasjon elev-elev Observasjon elev-voksen ADDES skjema Språk 6-16 20 spørsmål Kartleggingsprøver i matematikk. Microsoft Azur Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. Vurderingen av elevenes norskspråklige kompetanse skal foretas i forhold til kompetansemålene som er nedfelt i læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Språkkartlegging i barnehagen - Utdanningsforbunde

Skolen har vært NAFO fokusskole siden 2013. Vi leverer hvert år inn en rapport hva vi har gjort og hva vi vil ha ekstra fokus på i året som kommer. Lillesund skole er en 1.-7. skole, med 481 elever fordelt på 21 klasser, tre paralleller på hvert trinn. 33 % av våre elever har to eller flere språk Kartlegging:Nafo. Author: Anne Berit Løkås Created Date: 08/27/2015 00:58:00 Last modified by: Marlen Thoresen Company: Alstahaug kommune. NAFO har utviklet flere opplæringsvideoer i matematikk i samarbeid med Utdanningsdirektoratet i prosjektet Fleksibel opplæring. Videoene tar for seg temaene heltall, desimaltall, brøk, algebra, funksjoner, likninger, prosent, geometri og statistikk. Videoene er tigjengelig på bokmål, arabisk, somali og tigrinja NAFO ser utfordringer på flere nivå i utdanningssystemet. knyttet til begge de nevnte elevgruppene fra språklige minoriteter. Når det gjelder lovgrunnlaget er implementering av rettighetene en stor utfordring. Perspektiver på kartlegging av flerspråklige barn/eleve kartlegging i skolen. Finnes digitalisert utgave av kartleggings-materiellet; Spindel. Kontakt Conexus i Drammen for info. Kartlegging av leseferdigheter på morsmål Kartlegging av leseferdighet på 14 forskjellige morsmål. Prøver for 2.-5. trinn, elevhefter på hvert av disse trinnene. Laget etter samme modell som de nasjonale leseprøvene

NAFO-konferansen 2018 | NAFO NAFO

19. og 20. november var det NAFO-konferanse på OsloMet. Temaet for konferansen var «Mangfold i barnehage og skole». FBU deltok på konferansen med 25 deltakere både fra barnehage avdelingen og skoleavdelingen NAFO . Mangfold og mestring. på skolenivå . Problemområder •Kartlegging -Norskkunnskaper og skolefaglige Etter kartlegging •Hvis det norske språket er det vanskelige, og man kan morsmålet godt: Veien gjennom morsmålet. •Mestrer det norske språk, men ikk

NAFO kartlegging av leseferdigheter, læringsferdigheter

Kartlegging av språkkompetanse i grunnleggende norsk Hvorfor skal vi kartlegge elevene? Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, so Forskning - regelverk - kartlegging - læreplanarbeid - eksamen. Å lykkes med å gi disse elevene god språkopplæring, kan oppleves som utfordrende i en travel hverdag. Vi har laget en videoforelesning for å skape oversikt over hva slags regler som gjelder for minoritetsspråklige elever i videregående skole NAFO har dessuten utvikla et eget verktøy for kartlegging av skolefaglige ferdigheter, herunder lese- og skriveferdigheter på førstespråk. De har også lagd en film som viser en såkalt inntakssamtale med en nyankommet gutt og mora hans. Når det gjelder språk spesielt,. Forskning - regelverk - kartlegging - læreplanarbeid - eksamen. Vi har også laget en videoforelesning for å skape oversikt over hva slags regler som gjelder for minoritetsspråklige elever i videregående skole. Vi kommer inn på hvilke komponenter som inngår i god og hensiktsmessig kartlegging av elevens ulike sider språk. Kartlegging av språkmiljøet gjennomføres jevnlig, minimum hvert tredje år. Resultat og konkrete tiltak nedfelles i barnehagens årsplan eller periodeplaner. Ressurser Språkveilederen: Språk i barnehagen - Mye mer enn bare prat Skjema: Skjema for egenvurdering - barnehagens arbeid med språk og språkmilj

Andrespråkslæring og dysleksi – NAFO

Formidling. Bøyesen, Liv (2018). Kartlegging og utredning av elever fra språklige minoriteter.NAFO-konferansen 2018. NAFO. Bøyesen, Liv (2017). Kartlegging i et minoritetsspråklig perspektiv Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritets-språklige ungdommer Utdannings-direktoratet i samarbeid med NAFO 2009 Kartleggings-verktøyet kan bidra til å gi den enkelte elev en bedre tilpasset opplæring og muligheter til videre skolegang. Den har tre hoveddeler: - Skolebakgrunn - Fag (inklusivt matematikk) - Lese- o NAFO og Tema Morsmål; Mat og måltider; Matoprifter; Sommeroppgaver. Radiohørespill Matilda; Barnas egne historier i fortid eller måter å fortelle uten ord - oppg. 1 & 3; Lag setninger i fortid med uregelmessige verb; En invitasjon til et foreldrearrangement; Foreldresamarbeid; Lag en månedsplan til barnehagen din; Arkiv. Oppgaver.

INNHOLD Minoritetsspråkliges spesielle behov og rettigheter Tilpasset opplæring for minoritetselever Kartlegging i skole og barnehage Utredning og kartlegging i pp-tjenesten: -Spesielle hensyn ved henvisning, inntak, utredning og sakkyndig vurdering - Kartleggingsmateriell og -metode OSLO: Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har inngått en samarbeidsavtale. For kulturskolerådet er dette et viktig ledd i arbeidet med å styrke kulturskolens rolle knytta til mangfold og inkludering Stinta skole - ukelekser, halvårsplaner, nyheter, bilder, klassesider. De siste årene har Stinta arbeidet med å øke trivselen på skolen. Det at elevene har det godt og trives på skolen, er viktig for at de skal kunne lære både mer og bedre administrasjon for framtiden del 2 kartlegging av nÅsituasjonen ved hioa januar 201 NAFO sitter på aktuelt kartleggingsmateriale på ulike morsmål, samt TOSP (tospråklig kartlegging) kan benyttes. Nettverk særskilt språkopplæring lærere Kartlegging av ferdigheter i norsk avgjør om nyankomne elever får tilbud om inntak i innføringstilbudet

NAFO Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO skal bidra til at barn, unge og voksne får en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et • Kartlegging • Rammeplan/læreplaner • Regelverk Besøk NAFOs nettsider og kanaler i sosiale medie NAFO Innhold: 1. De som ikke følger forventet progresjon -hva har deltakerne med seg 2. Å lære fag på et andrespråk - utfordringer i møte med tekst - det er språk i alle fag

Kartlegging av andrespråkskompetanse - utfordringer for skolen. Ryen, Else (2014). Kartlegging av elevers grunnleggende ferdigheter. Ryen, Else (2014). NAFO 10 år. Tilrettelegging for bedre læring og større deltakelse blant språklige minoriteter, I: Else Ryen & Gro Standnes (red.), NAFO - 10 år for flerkulturell barnehage og skole Dissemination. Bøyesen, Liv (2018). Kartlegging og utredning av elever fra språklige minoriteter.NAFO-konferansen 2018. NAFO. Bøyesen, Liv (2017). Kartlegging i et minoritetsspråklig perspektiv Lørenskog kommune tilbyr system for kompetanseheving og veiledning knyttet til flerspråklig arbeid i barnehagene. Barnehageåret 2018/2019 gjennomførte vi et prosjekt i to av Lørenskogs barnehager for å utarbeide en minstestandard for arbeidet med å lage et godt språkmiljø for flersprå;klige barn NAFO har drevet dette prosjektet i samarbeid med fylkesmenn, kommuner, høgskoler og universiteter i alle landets fylker. Prosjektet er evaluert for Kunnskaps Kapittel 4 Kartlegging av språk 58 Kartlegging av barnehagens språkmiljø 58 Kartlegging av enkeltbarn 59 Ressurser 6

Vurderingsverktøy for skole Matematikksentere

5.3 Kartlegging av kompetanse i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk 30 NAFO sitt mandat er å drive kompetanseoppbygging for arbeid i og ledelse av barnehager, skoler, høyere utdanningsinstitusjoner når det gjelder opplæ-ring av språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap nafo.hioa.no hioano Sign In Search Search My Page for Students Here is everything you as an international student need to know about semester start in August 201

Minoritetsspråklige - Udi

Hovedfokus i dette emnet er pedagogikk og didaktikk. Emnet gir kunnskap om hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske prosesser i barnehagen, samt hvordan tilrettelegge for helhetlige læringsprosesser som fremmer barns trivsel og allsidige utvikling Kjøp Lær meg norsk før skolestart! fra Cappelendamm Barnehagen er svært viktig for barns utvikling av språklige ferdigheter, enten de har norsk eller et annet språk som morsmål. Men hvordan skaper man et godt språkmiljø i barnehagen - for alle barn? Denne boka presenterer en metode for språkstimulering og et kartleggingsverktøy til bruk i barnehagen

kurs – NAFO

Med språklige minoriteter i klassen underviser læreren ofte på et språk som ikke alle elevene mestrer like godt. For å kunne gi alle maksimale læremuligheter kreves kunnskap om andrespråkslæring og om hvordan skolen og læreren kan inkludere elevene og tilrettelegge opplæringen best mulig - Kartlegging og organisering- Praksis som del av opplæringa (Integrert metode og teori)- Metodikk i undervisninga (suggestopedi + andre metoder) 12.00-13.00. Lunsjservering i kaféen. 13.00-13.30. Regelverk v/ Marit Helnes, Fylkesmannen . 13.45-14.30. Grunnskole for voksne og enslig mindreårige. v/ Hanne Haugli, NAFO Kartlegging, underveisvurdering og konferansetimar er med i evalueringa om når eleven går over til læreplanen i norsk. Elevane deltar i matematikkundervisning i ordinær klasse. Nivå 1 har flest timar norsk i innføringsklassen, medan nivå 2 også må delta i flest mogleg fag i ordinær klasse • Funksjonell kartlegging basert på ulike manualer • Gjennomgripende funksjonell kartlegging (f.eks. Lavigna et al. 1994) • Structural analysis • Indirekte kartlegging • Direkte kartlegging • Direkte test / funksjonell analyse -Iwata et. al. 1994. • Function-based treatment • Basert på arbitrær (ikke funksjonell) positiv. 2.1.1 Kartlegging av norskkunnskapar (med film frå NAFO) Det er viktig at skulane har gode rutinar for kartlegging av språkkompetansen til dei minoritetsspråklege elevane med mindre enn 6 år i landet. Måla i kartleggingsmateriellet til «Språkkompetanse i grunnleggjande norsk», utarbeida av Udir, vil være dei mål vi følgjer for nivå 1

Språkutviklende samtaler i barnehagen | NAFO NAFOTema Morsmål – NAFOSommarles 2020 – NAFO

Oversikten er laget i samarbeid med Matematikksenteret, Læringsmiljøsenteret og NAFO. Oversikt over materiell. Gå til disse sidene for å finne en oversitk over materiell til bruk i kartlegging, diagnostisering, veiledning og støtte: Kartleggings- og diagnostiseringsmateriell innenfor språk, lesing og skriving OsloMet - storbyuniversitetet - Digitaliseringsminister Nikolai Astrup delte 3. desember ut prisen for beste praksis ved OsloMet når det gjelder universell utforming av IKT. Vinneren er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Cappelen Damm utgir læremidler til opplæring i norsk til grunnskolen og læremidler til nybegynnere og viderekomne for voksne innvandrere NAFO laget en egen rapport; Sammen om språk, som oppsummerer arbeidet i ni kommuner. I Trondheim har barnehagene Huseby, Kolstad og Saupstadringen og barneskolen Huseby deltatt i prosjektet. Materiellet er utarbeidet av ei arbeidsgruppe satt sammen av en pedagog fra hver av de fem enhetene

 • Das küchenhaus huxoll gmbh mülheim kärlich.
 • Bmw archiv münchen.
 • 1 mach = km/h.
 • St vincent and the grenadine.
 • Løse diofantiske likninger.
 • Hefepilz haut symptome.
 • Biarritz klima.
 • Scandic friends app.
 • Virkelig kriminalitet.
 • Hsb malmö bostadsrätter.
 • Glasart bilder pro art.
 • Michael keaton filmer.
 • Ystad gdansk färja.
 • Hausverwaltung hamann kiel.
 • Samlivskurs oslo.
 • Lokala nyheter uppsala.
 • Direktefly fra bergen til italia.
 • Traueranzeigen mv.
 • Wüstenblume zitate.
 • Tung tids tale pocket.
 • Golf 7 comfortline ausstattung.
 • Steinbock charakter.
 • Gullfaks eventyr.
 • Nm 3d røros.
 • Som mor så datter betydning.
 • Ankes tanke patenkind name.
 • Steinbock charakter.
 • Xanthelasma.
 • Amazone prime chromecast iphone.
 • Dagbøter manglende forsikring.
 • Anthony quinn bay.
 • Oslo kart.
 • Pulsar fxq50.
 • Restaurant feuervogel hamburg.
 • Kajak.
 • Wiesbaden disco russisch.
 • Der blob 2.
 • Yr.no frolands verk.
 • Mummitrollet fyrtårnet.
 • Formel 1 teams motoren.
 • Ruter eller aksesspunkt.