Home

Kulturressurser eksempel

Ressurser, næringsliv og bosetning i Norg

 1. Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge Ressurser kan både være naturressurser eller kulturressurser.Naturressurs er forekomster i naturen som kan være til nytte for mennesker som materialressurser og/eller energiressurser. Kulturressurser er knyttet til menneskene selv og det menneskene har skapt
 2. Kulturressurser er knyttet til menneskene selv og det menneskene har skapt. Kunnskaper og teknologi er viktige kulturressurser som gjør det mulig å utnytte for eksempel forurensning fra boreriggene eller fra oljetransport. Barentsregionen er et miljøfølsomt havområde,.
 3. Kulturressurser er knyttet til menneskene selv og det menneskene har skapt . naturressurs - Store norske leksiko . ner,. eraler, kull, olje, naturgass, stein, grus og sand. Disse kan deles i gjenvinnbare og ikke gjenvinnbare lagerressurser. For eksempel kan ; g eller ti ; Fire faglege innspel til nasjonal politikkutvikling

Tradisjon og kulturressurser. Stavkirker og bygningskultur. Folkekunst og håndverk. Matkultur. Sagn og historier. Kulturarrangementer og -aktiviteter. Kunstnere inspirert av Alle tre kommunene har egne bygdetun med fine eksempler fra den lokale bygningskulturen. Bygdetunene er også gode arenaer for ulike kulturarrangementer, særlig. En samfunnsfaglærer ville nok ha svart at kultur er noe man lærer, som for eksempel musikk, sang og 17. mai. En Norsklærer ville nok ha sagt at kultur er litteratur, opera og teater. Kulturbegrepet er gammelt og sammensatt av forskjellige deler, den vitenskapelige, geografiske og samfunnsfaglige delen Kulturrelativisme er læren om at samfunn er kvalitativt forskjellige, og at de best kan forstås i lys av dette. Alle kulturer har sin egen logikk, og kulturen kan best forstås ut i fra dette.Et eksempel på dette er at et samfunn med mange skoler ikke er bedre enn samfunn uten slike institusjoner.Alle samfunn er forskjellige og at en ikke kan foreta en verdivurdering av en kultur opp mot en. Eksempler på etnosentriske holdninger. Kineserne kaller sitt eget land for «Midtens rike», og andre folkeslag karakteriseres som barbarer. Den kinesiske vismannen Meng-tzu (latin: Mencius), (372-289 f.Kr.) uttalte: «Jeg har hørt at man har lært barbarene kinesisk kultur. Men jeg har aldri hørt at man har lært kultur av barbarene.

Sammendrag kapittel 5 BM Ressurser, næringsliv og

Ressurs er en kilde til forsyninger som kan anvendes til å skape goder eller nytte. For at kilden skal kunne kalles en ressurs må den være tilgjengelig, den må kunne gi preferert nytte. Kilden kan gi forsyning av energi, krefter eller fysisk materiale til en eller flere fysiske prosesser. Ressurser er et svært vidt begrep og angir kilder til alt fra fysiske omdanningsprosesser, produksjon. Naturressurser er luft, vann, dyrkbare arealer, petroleum, mineraler og andre råstoffer. Man skiller gjerne mellom fornybare og ikke-fornybare ressurser. Fornybare ressurser som luft og vann blir fornyet gjennom naturens prosesser. Andre ressurser, som kull og petroleum, finnes bare visse mengder og kan bare utnyttes én gang Eksempel på kulturressurser. Kunnskaper og teknologi er viktige kulturressurser som gjør det mulig å utnytte naturressurser. Aktuell ressurs. En potensiell ressurs blir en.

Lagerressurser er ikke-fornybare naturressurser. De finnes bare i en viss mengde og kan forbrukes, men ikke fornyes. Det motsatte er fornybare ressurser. Eksempler på lagerressurser er grunnstoffer, mineraler, kull, olje, naturgass, stein, grus og sand. Disse kan deles i gjenvinnbare og ikke gjenvinnbare lagerressurser. For eksempel kan mineraler, stein og grus brukes om igjen, selv om disse. Kjerneelementene i kulturens innhold er ikke direkte synlig, men de kan studeres gjennom ulike kulturuttrykk som er fellesnevneren for alle medlemmene i kulturen.Det vil si alle dominerende artifaktene i en kultur.. Vi kan dermed definere kulturuttrykk som: de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulture

Ressursene: Ressurs - en forekomst i naturen som kan tilfredsstille menneskelige behov. Ingen ressurs før menneskene får nytte av den. Naturressurser - Enten materialressurs eller energiressurs: -> Materialressurser - råstoffer som vi kan bruke til å lage redskaper, byggverk og andre nyttegjenstander av -> Energiressurser - ressurs som kan brukes til mat, oppvarming eller ti Start studying geografi kap 5. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Eksempel på dette var da det ble lyst ut nasjonale midler på bredbånd. Da etterspurte de og fikk god hjelp fra fylkeskommunen i søkeprosessen. Kommunens folk byr på seg sjøl og kommunen stiller egne ressurser til disposisjon Stedsutvikling Hemnesberget sentrum. Hemnesberget er kjent for en stor dugnadsånd, festivaler og kreative innbyggere. Dette er utgangspunktet for videre arbeid med stedsutvikling som skjer i tett samarbeid mellom frivillighet, næringsliv og kommune

Kulturressurser, ressurs er en kilde til forsyninger som

 1. Kulturressurser er knyttet til menneskene selv og det menneskene har skapt. Kunnskap og teknologi er viktige kulturressurser, og det gjør det mulig å utnytte naturressurser. Bioenergi, jordbruk, skogbruk og fiske er eksempler på betinget fornybare ressurse
 2. g utført i samme farge som resten av fasaden. Disse skal ha sprosser som danner et kors
 3. eksempel er fokus på bevisstgjøring av lokale og regionale unike fortrinn i form av kulturhistorie, kulturaktiviteter og naturgitte ressurser. Gjennom å ta utgangspunkt i kultur og kulturarv som er typisk for Hedmark, kan en utvikle opplevelser som er vanskelige å kopiere, og som gir sterkere opplevelseskvalitet for kunden. Lokal mat, lokal
 4. never

Stavkirker - bygningskultur Tradisjon og kulturressurser

Et eksempel på en slik definisjon er «religion er troen på åndelige vesener» (Edward Tylor, 1832-1917). Et problem med slike substansielle definisjoner er at de ofte er for vide eller for snevre 5 Definisjon av underklasser og utfyllende forklaringer gjenspeile aktuell prosjektmodning Kulturressurser er grunnleggende for samhold og identitet, gjennom destruksjon av kulturminner avskjæres mennesker fra sine egne kulturelle ressurser: Å ha tilgang til egen kultur, regnes i dag som som noe av en menneskerett. Konflikter forsterker betydningen av dette «limet», mens ødeleggelser virker demoraliserende -kulturressurser 4.Forklar hva vi mener med bærekraftig utvikling. Gi et par eksempler på bærekraftig utvikling og et par eksempler på utvikling som ikke er bærekraftig Denne typen av anvendt arkeologi er også kjent som kulturressurser (CRM), som for eksempel klimaendringer eller en naturkatastrofe, og til å utforme en plan for bevaring og gjenvinning. En kontrakt arkeolog kan operere i enten en for-profit eller nonprofit kapasitet For tiden bygges det kulturbygg til cirka 15 milliarder kroner i hovedstaden, prestisjeprosjekter som i fremtiden vil trekke til seg enda større deler av landets kulturressurser. Andre byer må nøye seg med betydelig mindre beløp. Bergen har for eksempel fått 230 millioner kroner fra regjeringen til nytt scenekunsthus i Sentralbadet

Kulturbegrepet Kulturuttrykk - Kultur og språ

Den økte interessen for lokalmat og autentiske matopplevelser gir konkurransefortrinn for spisesteder som tilbyr denne type særegne kvaliteter. Miljøutfordringene verden står overfor, styrker oppmerksomheten omkring bruk av natur- og kulturverdier i opplevelsesproduksjonen. Det er derfor en voksende trend å tilby lokale råvarer og lokale spesialiteter PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Oversikt kulturressurser i bydelene Oversikt over informasjon, websider, veiledere og verktøy som er nyttig i arbeidet vårt. Andre eksempler på konkret arbeid Deltatt i arbeidsgruppe BFE sammen Sagene, Gamle Oslo, Nordstrand, Ullern Arrangert i samarbeid med Stovner Politistasjon fagkveld fo

Kulturrelativisme - Wikipedi

Funksjonene vi forbinder med antebellum arkitektur ble introdusert til den amerikanske South by anglo-amerikanere, uteliggere som flyttet inn i området etter 1803 Louisiana Purchase, og i løpet av en bølge av innvandring fra Europa. Southern arkitektur hadde vært preget av den som levde på land - den spanske, franske, kreolsk, indianere - men denne nye bølgen av gründere begynte. kulturressurser Distriktssenteret skal fortsette arbeidet med å bygge og formidle kunnskap om lokalt og regionalt arbeid I 2018 skal Distriktssenteret innhente eksempler på kommuner sitt arbeid med å fornye og utvikle sitt lokaldemokrati til Veilederen for lokaldemokrati. 8 samfunnsutvikling som fremmer for eksempel tilhørighet, fremveksten av næringer basert på lokale natur- og kulturressurser. Det er positivt at Ringsaker kommune vil løfte fram folkehelseperspektivet i sin planlegging. Fylkeskommunen vil fremheve at. natur-og kulturressurser • er aktiv i ferien eller dyrker en lidenskap • vil gjerne føle seg sunn (trendy) • jakter på meningsfylte opplevelser for seg selv og sine eksempel på kundetilpasning-fra Vadsø Fjordhotell til The Birders` Basecamp. gamle løsninger funker ikk Sammen med å beskytte naturlige underverk, for eksempel Yellowstone National Parks geysere, er National Park Service ansvarlig for å bevare kulturelle ressurser som er relevante for levende samfunn. Mange av de mer enn 400-områdene i nasjonalparkssystemet er repositorier av historie og arv av mennesker og samfunn.

Kommunikasjon og kultur - Etnosentrisme og

beskytte kulturressurser C1-2 Det skal finnes plan(er), utviklet i en åpen prosess, for formidling og aktiv bruk av materiell- og immateriell kultur eksempel reparasjon av stier, skilting, styring av ferdsel etc) C3-4 Destinasjonsledelsen har et system fo Eksempler på hjelpemidler kan være: datamaskin med filer og digitale verktøy, kalkulator, lærebok, tidligere eksamensoppgaver, notater, eksamensveiledning, utskrifter fra Internett og formelbok. kulturressurser i et valgt område foregår •beskrive og vurdere egn Geografi Kapitel 5 - Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge Gjøre greie for ressursbegrepet og diskutere hva som ligger i begrepet bærekraftig ressursutnytting: Vi har naturressurser og kulturressurser. Kulturressurser er knyttet til menneskene selv og det som menneskene har skapt gjennom sitt fysiske og intellektuelle arbeid. Men en naturressurs er en forekomst i naturen som kan. kulturressurser og identitet. •SVAR? Mobiliseringsarenaer, partnerskap og samarbeid. Landskap. Et offentlig sektorisert (verne) regime. Lite engasjement. •SVAR? Styrking av lokale aktørers ivaretakingsiver i nedenfra og opp prosesser Bærekraftig verdiskaping basert på natur- og kulturressurser. •SVAR Kurs Natur- og kulturressurser Program Fiplingdalsseminaret 2014 pdf Nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for lokal forvaltning, kultivering og salg av innlandsfiske pdf Nasjonalparkstyre brosjyre pdf Kreativitetsakseleratoren as pdf Helgeland spareban

Eksempel 2 kronotopisk analyse. Chronotopic (time and space) analysis . • Barns bruk av kulturressurser; intertekstualitet i barns deltakelse i narrativer • Sentralt innhold i narrativene (kronotoper): «Eksursjonen» • Metafor for handlingen samtalefortellinge Bergen vil også fylle den kulturelle skolesekken, men her må elevene oppsøke institusjonene

kulturressurser som Nord-Norge? Konkurrentprofiler • Nøkkelinformasjon (ressurser, reiselivets bidrag og størrelse) • Strategisk budskap For eksempel The Golden Circle på Island, Geiranger/Trollstigen, eller julenissen i Rovaniemi. Har konkurrentene våre bygd opp slike Siden 2013 har det blitt jobbet med å etablere Okstindan natur- og kulturpark. Målet er å få etablert en organisasjon i løpet av kommende vinter som skal jobbe for utvikling i Hemnes basert på lokale natur- og kulturressurser. - Det er mange som misforstår, men vi snakker ikke om en frisert park med gjerder. Parknavnet er nok litt. nasjonale og internasjonale dokumenter som for eksempel Regjeringens Nordområdestrategi (2017) og Regjeringens havstrategi (2017), Meld. St. 22 (2015-2016) «Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver», Meld. St. 18 (2016-2017) «Berekraftige byar og sterke distrikt» og OECD-rapporten «OEC Hovedutvalg for kultursektoren Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 17/4916 C00 Per Aimar Carlsen Saksnr. Utvalg Møtedato 29/17 Hovedutvalg for kultursektoren 05.09.201 Norge forstås snarere som natur- og kulturressurser og som nasjonaløkonomi. I tillegg kunne man for eksempel vurdere om det er mulig å gi visse dispensasjoner fra arbeidsmiljøloven hvor overtidsbegrensningene ikke er forenlige med normal arbeidstid på internasjonale filminnspillinger

Ressurs - Wikipedi

• nytte lokal kulturarv, kunst- og kulturressurser i lokalsamfunnet et eksempel her er en kulturarbeiderskole. 2.4 Arenaer • Ved tilbud som i hovedsak er rettet mot brukergruppen på institusjoner benyttes vanligvis institusjonenes egne lokaler til arenaer ved tiltak innenfor DKS Natur- og kulturbasert entreprenørskap - Fagskolen Innlande kulturressurser. Noe av potensialet er tatt ut gjennom seriøse, gode aktører med lokal tilhørighet. Disse bidrar med arbeidsplasser, skatteinntekter og ringvirkninger til annet eksempel hvordan man kan nyttiggjøre seg de ca. 45-50 % restråstoff som blir igjen ette

The Buddhist Sangha: Cultural Revival and Survival er et eksempel på et norskfinansiert prosjekt i Sør- og Sørøst Asia i regi av UNESCO, et såkalt multi-bi prosjekt. Det konfronterer oss med enrekke av de utfordringer som er skissert i St. meld. 35 og viser for eksempel hvordan arbeidet lar seg samordne med Den Asiatiske Utviklingsbankens store satsinger i de aktuelle regionene Et eksempel på en bedrift som klarer å kombinere eksisterende industri, samtidig som de er helt i front når det gjelder fangst og lagring av CO2, er Norcem i Breivik. De har jobbet tett med institusjoner og fagmiljøer om alt fra forskning og konseptstudier til arbeidet med håndtering av denne helt nødvendige klimateknologien Eksempel på hvordan takfoten skal bygges; bildet refererer kun til takstol, ikke til takdekkingsmateriale. Plassering på tomt Plassering av transformatorstasjonsbygg og servicebygg på tomten, er primært avhengig av praktiske krav for brukbarhet, tekniske forhold og økonomi (utgraving og utfylling av masser). I den grad det e

naturressurs - Store norske leksiko

til oppvarming og tilgang på varme fra omgivelsene, for eksempel spillvarme, jordvarme eller sjøvarme. Legge til rette for økt produksjon av fornybar energi, herunder også bioenergi, eksisterende og nye næringer basert på lokale natur- og kulturressurser vektlegges Fagmiljø i Trysil fremmer kandidat for Europarådet PRIS: Kristian Bjørnstad og resten av sekretariatet i Norske Parke skal jobbe frem kandidatsøknaden til Europarådet sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kandidaten selv, Sognefjorden Kystpark Arealvern - areal-, natur- og kulturressurser forvaltet i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Kommunale føringer arealet er egnet for utbyggingsformål (som for eksempel massemottak og uttak), og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging Foredrag Besøk og bærekraft i praksis. Eksempel fra parkene - se program over. Oppsummerende diskusjon 16:00 - 18:00 Besøksrunde til fots i sentrum av Hemnesberget Besøk med formidling hos gullsmed Merete Mattson i hennes verksted/café, i et båtskøt, i en krigsbunkers mm. 18:30 - 20:30 Middag m/ øl- og vinsalg Albertines Hus

Geografi, kapittel 5

For eksempel gjelder dette miljøtema grunnforurensning ifm. utfylling i Store Lungegårdsvannet i DS1 og faren for spredning i - Vi må ta vare på regionen sine viktige natur- og kulturressurser på en bærekraftig måte Samfunnsnyttig massedisponering (2015) Bergen kommune - Foreslår lokaliteter. I likhet med sitt franske forbilde, Jack Lang, omgir Giske seg med en krets av uformelle rådgivere og venner, og som en fyrste griper han direkte inn i kulturlivet med sine personlige prioriteringer, mener professor Per Mangset ved Høgskolen i Telemark - Jeg er imponert over hva en kommune med 7.000 innbyggere har klart å få til, sa kronprinsesse Mette-Marit etter å ha gjennomført en lang besøksrunde til næringsliv og andre virksomheter i Stryn

som for eksempel trafikksikkerhet, støy, støv, luft og drikkevann. I tillegg har kommunen laget en overordnet plan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer i fredstid. Skade­ og ulykkesforebyggende arbeid er tid­ krevende og krever ofte lange perspektiv. Den umiddelbare effekten vises sjelden på kort sikt Mette-Marit imponert over Stryn - Jeg er imponert over hva en kommune med 7.000 innbyggere har klart å få til, sa kronprinsesse Mette-Marit etter å ha gjennomført en lang besøksrunde til næringsliv og andre virksomheter i Stryn Finnmarksvidda kan for eksempel være representativt for Sápmi. Tre kommuner ved Vänern samarbeider med sikte på å forvalte natur- og kulturressurser og for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet innenfor turisme, kollektivtrafikk og avløpshåndtering Master i kulturpolitikk og utvikling alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Økt verdiskaping og livskvalitet basert på lokale natur- og kulturressurser 2. En befolkning med høy kompetanse og et konkurransekraftig arbeids- og næringsliv 3. Levende byer og bygdesentre som motorer i Typiske eksempler på dette er planlegging av firefelts E6 og tospors jernbane. Et annet eksempel er utredningen av.

og kulturressurser. • Aktive lokaldemokrati, bred deltakelse. • Barn og unge, oppvekst. • Trivelige byer og tettsteder med særpreg. • Velholdte kulturlandskap. • Styrket identitet og felles profil • Miljøhensyn skal tillegges betydelig vekt i offentlige og private beslutninger Leserbrev I den internasjonale finanskrisens kjølvann oppsummerer Rana Blad dagsstatus for sentrale bedrifter i Rana: Rana Metall, RDMN, Celsa, Ruukki, Akzo-Nobel - alle kjøres med begrenset kapasitet - enn så lenge.I seinere nyhetsoppslag leser vi at også MIT tvinges til oppsigelser og permitteringer. Utsiktene for de nærmeste måneder og år er usikre - og de fleste analytikere. Sjekk innfløkt oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på innfløkt oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

eksempel forteller den om hvordan stasjoner kan få universell utforming. Veileder for helhetlig knutepunktutvikling på lokale natur- og kulturressurser og satse på kompetanse og næringsutvikling. Det skal i løpet av 2020 utarbeides ny planstrategi for Innlandet fylkeskommune,. kulturressurser om til et utvidet klasserom og gi barn muligheter til aktiv deltakelse i byens kulturliv. Det finnes også en liste eksempler på byutvikling mv. innenfor et lite område. Barna møter byen med hele kroppen - de er inne i den. De tar på den, kjenner p

lagerressurser - Store norske leksiko

• Samle kulturressurser under samme tak • Skape en funksjonell scene, tilpasset dagens og fremtidens behov • Øvings- og konsertlokaler, (for eksempel malere og skulptører, fotografer, musikere, skribenter). • Ingen gode samlingspunkter for studentgenerasjonen Stortingsmeldinger i Norge, hvor natur- og kulturressurser blir sett som et bidrag til verdiskaping for lokalsamfunn og for reiselivet. I St.prp.nr 65 (2002-2003) Tilleggs-bevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003, kommer de

Kulturressurser er knyttet til menneskene selv og det menneskene har skapt. NIFU STEP skal samarbeide med SØF og SSB om å utføre langsiktige og longitudinelle analyser av ressurser og læringsresultater i grunnopplæringen. Eksempel På Nasjonalitet Og Statsborgerskap Sharwoods Tandoori Chicken Farming Guide Rs For eksempel spin-off prosjekt «Sertifisering og effekter» som er utviklet sammen med klyngeprosjektene Innovative Opplevelser og Arena kulturressurser Øystein Jensen Professor Nord universitet Hoved-prosjektleder 2009-2013 Gry Agnete Alsos Professor Nord universitet. OPPLEVELSER I NORD -

Det er mange gode grunner til å oppsøke digitale kunst- og kulturressurser på nettet, men det er kanskje litt ekstra interessant å gjøre det i disse koronatider. Ulike reiserestriksjoner gjør det helt umulig med fysiske besøk og mange museer, gallerier og utstillinger er dessuten stengt Oppmerksomhet rundt bruk av stedlige natur- og kulturressurser for å skape opplevelser for besøkende synes å ha fått en ny giv i lys av 105584 GRMAT Innovativ og opplevelsesbasert. Det er opplevelsen som er driveren for verdiskapingen, mens kulturressurser og naturressurser utgjør råvarene. Matopplevelser i Nordland og fugleturisme i Øst-Finnmark er eksempler på dette

Kulturuttrykk - eStudie

ii Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Næringsanalyse for Regionalpark Haldenkanalen. Forfattere Karen Refsgaard, Hilde Helgesen, Stig Strandli Gezelius, Miriam Haugsbø. Prosjekt Næringsanalyse - regionalpark Haldenkanalen (L097) Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Utgiversted Oslo Utgivelsesår 2014. Det amerikanske innenriksdepartementet ( DOI) er USAs føderale utøvende avdeling av den amerikanske regjeringen som er ansvarlig for styring og bevaring av de fleste føderale landområder og naturressurser, og administrasjon av programmer relatert til indianere, Alaska Natives, Indianers, territoriale anliggender og insulære områder i USA. Cirka 75% av føderalt offentlig land forvaltes. ressurser, for eksempel mulighet for å etablere sosiale relasjoner for utvikling av selvfølelse og selvtillit. Arbeid gir tilgang til viktige helsefremmende ressurser som sosiale relasjoner, identitet og personlig vekst, og økonomisk trygghet. Men arbeid og arbeidsmiljø kan også være årsak til helsevansker, blant annet gjennom skade Hvordan påvirke lokal arealforvaltning? - om medvirkning i ressursforvaltning og arealplanlegging lokalt En veileder med møte- og studieopplegg fr

GEOGRAFI - RESSURSER Stikkord's Blo

Tittel: birkebeinerlandet - i nnlandsvikingenes rike Forfatter: ole bakmann og marius kjønsberg Nummer: 4 År: 2014 Sider: 39 ISBN: 978-82-7671-923-9 ISSN: 1501-8571 Oppdragsgivere: Åmot kommune Emneord: kulturbasert reiseliv, ringvirkninger, kulturformidling, reiselivsutvikling, lokalsamfunnsutvikling Sammendrag: Denne rapporten tar utgangspunkt i hvordan man kan utnytte ressursene i. Natur- og kulturressurser som grunnlag for formidling; Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Artikkelen tar for seg flere doktoravhandlinger tilknyttet temane forvaltning, jakt og økologi innenfor forvaltningen av hjortedyrene våre - Ø ke stoltheten over lokale kulturressurser ved økt kunnskap og bruk. Formidle, ivareta og videreutvikle gjennom arrangementer for skole og allmennheten - Ø kt fokus og satsing på lokale mattradisjoner og -råvare

geografi kap 5 Flashcards Quizle

Eksempler er: • Overordnet planlegging - samfunnsdel i kommuneplanen, arealplanlegging, oversikt over generelle boligbehov, oversikt over boligbehov for vanskeligstilte. kulturressurser? Reiselivet Kommunens identitet (egen oppfatning) er knyttet til ekte villmark og storslått natur i e Fritidsboliger representerer muligheter for besøksnæring for kommuner med attraktive områder for friluftsliv. Samtidig kan trykket bli stort, spesielt i små kommuner. - Å samlokalisere boliger og fritidsboliger er et interessant stedsutviklingsgrep, sier Berit. Smart spesialisering er veien å gå for å få til mer vekst ut fra de regionale forutsetningene i nord, viser en oppdatering av Konjunkturbarometer for Nord-Norge mars 2019. Smart spesialisering identifiserer og støtter opp om regionale forutsetninger for å skape næringsutvikling og vekstmuligheter

lover er for eksempel plan- og bygningsloven, matrikkelloven og forvaltningsloven. Det kommunen ønsker å oppnå må derfor sees i sammenheng med de oppgavene kommunen er pålagt å utføre. Kommunen står ovenfor spesielt en utfordring i forhold til geodata som kan gi store gevinster ved å forbedre: mangler i eiendomskartet (matrikkelkartet) skolesekken er å gjøre elevene klar over lokale kunst- og kulturressurser. Ved å bruke Kittelsenmuseet får vi vist frem et større spekter av tilbudet lokalt i Modum. Elevene skal, i tillegg til omvisning i Kittelsenutstillingen og fokus eventyr, lage sine egne naturtroll Hva legges i begrepet compliance Hva er compliance? Her er en innføring Svea Finan . Her tar vi deg gjennom hva compliance er, hvorfor du bør forstå det og hvordan du som leder av en mindre bedrift kan jobbe med dette Et grønt museum er et museum som inkorporerer bærekraftsbegreper i sin virksomhet, programmering og anlegg. Mange grønne museer bruker samlingene sine til å produsere utstillinger, arrangementer, klasser og annen programmering for å informere publikum om det naturlige miljøet.Mange, men ikke alle, grønne museer ligger i en bygning med bærekraftig arkitektur og teknologi mittnumedal.no Prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn i Numedal Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 Lampeland 31 02 20 00 froydis@mittnumedalno Flesberg kommune Lampelandhagan

Bare for å nevne et eksempel: I arbeidet med regionalplanen for Dovrefjell som fire fylker skulle vedta, gikk det rødgrønne flertallet i to av fylkene imot sine egne ordførere i de to andre fylkene. Vi hørte argumenter som: «Vi kjenner ikke området så vi får stole på fylkesadministrasjonen» Forprosjektets mål er å gjøre en utsjekk blant et stort utvalg av tilbydere av produkter og opplevelser med basis i de naturgitte forholdene har i Fjell-Norge, for å kvalitetssikre et eventuelt tilpassa kurstilbud ved Storsteigen videregående skole innenfor grønn næringslivsutvikling og bærekraftig bruk av natur- og kulturressurser Natur- og kulturressurser som grunnlag for formidling og kommunikasjon. Differensiering av målgrupper. Kommunisere forskningsresultater. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive personopplysninger

 • Plötzlich prinzessin schauspieler.
 • Hvordan få tynnere lår uten muskler.
 • Mahatma gandhi wikipedia.
 • Gulvteppe barnerom.
 • Den slaviske stammen.
 • Schlager youtube.
 • Gründung der usa zusammenfassung.
 • Drontal vet katt, pris.
 • Italiensk pizza bærum.
 • Wohnungen ohne kaution.
 • Test kompaktkameras 2017.
 • Nivea box dm.
 • Cars lystette gardiner.
 • Ormegress.
 • Amnesty international logo.
 • Fleksibel hageslange.
 • Munchmuseet åpningstider.
 • Mannfred von carstein total war.
 • Voltarol forte gel 150 g.
 • Bofimax bochum preise kinder.
 • Zaragoza turist.
 • Calculate area of circle with diameter.
 • Cargo pants hm.
 • Epifyse.
 • Entwicklung kreuzworträtsel.
 • Zillertal arena pistenkilometer.
 • Sia vaskeri.
 • Billigste våtromsplater.
 • Utfordringer ved urbanisering.
 • Konzert herford heute.
 • Quadratic formula.
 • Vegan muffins oppskrift.
 • Potetmel og vann slim.
 • Virvel i håret.
 • Test av luftrensere 2017.
 • Markedsføring og ledelse eksamen 2017.
 • Albansk tekst.
 • Superia nettside.
 • Brettboka pris.
 • Odessa steps massacre.
 • Der standard.