Home

Hvilke sosiale følger fikk den industrielle revolusjon

Også den norske historikeren Tore Pryser understreker at den industrielle revolusjonen var en langvarig prosess, som først et godt stykke ut på 1800-tallet spredde seg til andre land i Europa og USA. Bakgrunn. Hvilke årsaker lå bak den raske industriutviklingen i England Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Han fikk den såvidt til å virke, Sosiale forhold - nye skiller mellom sosiale lag. Men den industrielle revolusjon påvirket, ja, man kan kanskje gå så langt som til å si at den også drev utviklingen av ideologiske syn på hvordan verden var og hvordan den burde være Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Les s.22-29 og 110-111 og lag en oversikt over positive og negative virkninger av industrialiseringen. Ekstra for de som sikter mot minst en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92

Den industrielle revolusjon. Den industrielle revolusjonen betydde kort sagt at nye maskiner erstattet muskelkraft i stor grad. Økonomien fikk som en følge av alt dette også en enorm vekst, og det økonomiske systemet som vi kjenner det i dag begynte å ta form Hvilke forskjeller og likheter ser dere mellom i dag og Undersøke hvilken betydning den industrielle revolusjon fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet; Diskutere kulturmøter Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers.

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

 1. Den 1. Industrielle revolusjon kom som en reaksjon på dette og føydalismen. Gjør rede for de viktigste årsakene til den andre industrielle revolusjonen. Den 2. Industrielle revolusjon kom som en reaksjon på, og videreutvikling av den 1. Industrielle revolusjon. Aksjeselskapene sørget for at flere selskaper hadde vokst seg svært store
 2. Fattigdom var et komplekst problem, forbundet med sosiale, politiske og økonomiske strukturer. Oppfatningen var at alle mennesker dypest sett er skapt like, men samfunnet og den sosiale klassen du blir født inn i, bestemmer i stor grad hvilke muligheter du får i livet. Det var nettopp dette Rousseau hadde pekt på. Og slik er det vel også i.
 3. 3. Hvilke metoder ble brukt for å skaffe seg kolonier? (Bruk filmen som kilde her) - For å erobre en koloni behøvde som oftest ikke europeiske makter noe særlig store styrker. For det første hadde Europa en mye bedre våpenutrustning og våpenteknologi enn de fleste land i Afrika og Asia, dette som følge av den industrielle revolusjonen

Rundt 1850 produserte britene åtte ganger så mye jern, fem ganger så mye kull og seks ganger så mye tekstiler som de hadde gjort 50 år tidligere. Urbanisering og regional spesialisering kan ses både som en bakgrunn for og følge av den industrielle revolusjon. Industrialiseringen fikk også dramatiske sosiale konsekvenser Hvilke konsekvenser fikk den industrielle revolusjon for næringsutvikling og sosiale forhold i Norge? Hva var årsakene til den industrielle revolusjon? Hva er en revolusjon? Noen eksempler. Jordbruksrevolusjonen Artikler: Jordbruk - en ny levemåte. Fra jegere til bønder

Det er ingen tvil om at den moderne industrielle revolusjon først startet i Storbritannia. Men hvorfor startet den akkurat der, i en befolkning som med sine 5,77 millioner i 1751 var betydelig mindre i størrelse enn Frankrikes nærmere 25 millioner, Spanias 9 millioner og de tyske småstatenes drøye Dampmaskinen var oppfinnelsen som drev den industrielle revolusjon framover -> kunne pumpe vann ut av gruvene -> gruveselskaper slapp å betale for hundrevis av hester til å drive pumpene. Dampmaskin også brukt til å drive vevstoler og fikk andre følger for samfunnet Revolusjon i Storbritannia Storstilt masseproduksjon av varer og nye transportmidlet gjorde det mulig å frakte det til markedet. Men industrien skapte problemer. Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere. Den industrielle revolusjon fikk store konsekvenser. I forbindelse med industrialiseringen fikk vi en omfattende urbanisering, der det vokste frem byer i tilknytning til industriområdene, samtidig som landsbygda ble avfolket etter hvert som industrien effektiviserte jordbruket

Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien Den franske revolusjon betegner de store sosiale og politiske omveltningene i Frankrike i perioden 1789-1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet. Perioden 1787-1789 kalles gjerne førrevolusjonen, men langsiktige årsaker til revolusjonen strekker seg naturligvis. Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet Den industrielle revolusjon er betegnelsen vi bruker på tidsepoken som startet rundt midten av 1700 tallet og varte frem til slutten av 1800-tallet. Revolusjonen i dette tilfellet var de enorme endringene ny og arbeidseffektiviserende teknologi førte med seg, og disse endringene ble et vendepunkt i menneskenes historie på lik linje med jordbruksrevolusjonen og dannelsen av de første.

Vi foreslår at elevene i små grupper gjennomgår kapittelet grundig og lager en oversikt over de ulike årsakene til at den industrielle revolusjonen kom i England. De sorterer årsakene i sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle årsaker (for veiledning, se side 24 i Arbeidsportal) At Tyskland fikk en så sterk industrivekst etter 1870 kan forklares både med at de kunne bygge på erfaringer fra Storbritannia og at de satset stort på ny At industrisamfunnet ble et klassesamfunn innebærer samfunnet ble inndelt i ulike sosiale lag. 1800-tallets klassesamfunn kan Den industrielle revolusjonen; Kapittel 9: Norge fra. Du har nå lest og svart på hvordan den industrielle revolusjonen har fått prege deg som en Oslobeboer av i dag. Du har sett hvordan tekstilindustrien (skjorta di), kommunikasjon og infrastruktur (Ruter-appen) og et organisert arbeidsliv (medlemskap i AUF) kan sees på som følger av den industrielle revolusjonen i Norge Den første industrielle revolusjon Den første industrielle revolusjonen kjennetegnes av at vi fikk en overgang fra håndverk til fabrikkproduksjon ved bruk av vann og damp for å drive maskinene. Norsk økonomi 1537 - 1800 Fra 1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt dansk styre

Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789-1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa. Resultatet ble det monarkiske franske eneveldets fall og slutten på et tusenårig stendersamfunn Sosiale virkninger Raske samfunnsendringer Mindre etterspørsel etter håndverkere Urbanisering = større byer Endringer i leveforhold og inntekt Lange arbeidsdager & barnearbeid Forurensning Dårlige boforhold Lovgivning Økonomisk liberalisme Lite statlig innflytelse Barnearbeid g Start studying Historieprøve 18.10.2018 - Test deg selv i kap. 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Den industrielle revolusjon i England. Den industrielle revolusjon oppsto først i England. Hvilke forutsetninger hadde England framfor andre land når det gjaldt å utvikle moderne industri? Tekniske oppfinnelser og dampkraft. Hvilke økonomiske og sosiale følger fikk den industrielle revolusjon? Nye kommunikasjoner. Urbaniseringen Den andre industrielle revolusjonen (1870-1970) Kom av en omforming av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg

Til Den industrielle revolusjon. Hvilke forskjeller i økonomisk, sosial og politisk utvikling gjorde seg gjeldende mellom nordstatene og sørstatene på 1800-tallet? 4. Undersøk hvilke konsekvenser valget fikk for forholdet mellom nordstatene og sørstatene. Lenker. Om tilværelsen som slave: Filmstudieark til 12 Years a Slave Industrialiseringens sosiale virkninger. Menneskene som opplevde den tidligere industrialiseringen så hvor uoversiktlig og uforutsigbar virkeligheten hadde blitt. Mange fikk livsgrunnlaget revet bort av de kjappe samfunnsendringene I følge kilde 7: Samlet i byene fikk arbeiderne mer kunnskap om verden. Samtidig førte den industrielle revolusjonen at h åndverkere ble mindre etterspurt på grunn av de nye maskinene. I noen områder ble vann nesten umulig å oppdrive og det var veldig dårlig hyggene på grunn av tettheten

Den industrielle revolusjon - Wikipedi

Den industrielle revolusjon - Mennesket

Den industrielle revolusjon Kompetansemål: gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulik *Gjøre rede for hovedtrekkene ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilke betydninger den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet. * Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. Jeg ville satt ekstremt stor pris på noe hjelp..

Skoleblogg: Den industrielle revolusjon: Årsaker og virkninge

 1. e litt rotete tavlenotater. Om industrialiseringen av Norge er notatet veldig generelt
 2. Storbritannia opplevde denne strukturelle endringen rundt 1800, der den industrielle revolusjon (1760-1830) Han ansatte en clerk som han instruerte som følger: Denne store historiske omveltningen fikk to viktige konsekvenser. På den ene siden ledet den direkte til økonomisk vekst
 3. - Den norske selvstendigheten kom helt på tampen av Napoleonskrigene. - Alt i juni 1814 var Europas revolusjonære periode over. Da var Napoleon slått i første omgang og i kampen mellom fyrstene og folkene i Europa, havnet makten igjen for noen tiår hos fyrstene, forteller Ola Mestad, professor i juss ved Universitetet i Oslo
 4. Den industrielle revolusjon var forårsaket av at en fikk økt tilgang til nye materialer som jern og stål samt til nye energikilder både i form av damp, strøm og oljebaserte produkter. En følge av dette var at en kunne lage maskiner som overtok oppgaver som inntil da var utført av mennesker
 5. KVALITETEN TIL INDERNE. Forklar i korte trekk hva den industrielle revolusjon innebar. Den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri, og i første omgang drevet som «Spinning Jenny», men ble forsterket av oppfinnelsen av dampmaskinen og ble videreført med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri
 6. • Forklare hvorfor den industrielle revolusjon begynte i Storbritannia. • Gjøre rede for hvilke demografiske, økonomiske, sosiale og politiske følger industrialiseringen i Storbritannia fikk for landet. • Forklare på hvilken måte industrialiseringen gikk inn i en ny fase fra ca. 1850. Utdra
 7. De sosiale forholdene som den industrielle revolusjonen skapte for de fattige var forferdelige. Barnearbeid var sterkt utbredt, særlig innenfor gruvedrift og i tekstilindustrien. Det var først så sent som i 1833 at man i Storbritannia fikk en lov mot barnearbeid

Video: Den industrielle revolusjon (sammendrag) - Daria

Urbanisering og sosiale forhold - Norgeshistori

Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Den fjerde industrielle revolusjonen. Begrepet inntar de aller fleste industrikonferanser i disse dager. Men hva ER egentlig denne revolusjonen, og hvorfor bør vi alle bry oss om den? Og - følger energi-revolusjonen hakk i hæl? Den fjerde industrielle revolusjonen - eller Industri 4.0? Eller er det egentlig den tredje industrielle revolusjonen Årsaker til og konsekvenser av den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Årsak og virkning . Utdrag Årsak Den Amerikanske revolusjonen, som også er kjent som frigjøringskrigen, var en konflikt mellom Amerikanske opprørstyrker som ville ha selvstendighet fra Storbritannia, og britiske soldater som ikke ønsket å gå med på det. Selve krigen pågikk i tidsrommet 1776.

Kortsvar-bedriften - Sammendrag Bedriften - HIS 3410 - BI

'''Den industrielle revolusjon''' er navnet som er gitt på den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som begynte med dampmaskinen, og videre elektrisitet og automatisert maskineri. Man pleier ofte å dele den industrielle revolusjon i to perioder: Den første, som stort sett er knyttet til Storbritannia, og Den andre som. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Historie VG3 - Demokratiutvikling i Norge fra 1750-1914. o Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet. o Gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk,. Den russiske revolusjon i 1917 var ikke én revolusjon - det var fem revolusjoner. På det sosiale plan, kan vi si, var det snakk om tre revolusjoner: en arbeiderrevolusjon, en bonderevolusjon og en soldatrevolusjon. Disse tre revolusjonene var spesifikke, men filtret seg også sammen Dette er svært hett tema, og økonomisk historikere er ikke enige i hvilke forutsetninger som banet veien for England. Mye står på spill, for vi skjønner at hvis vi kan forstå hva som skapte den industrielle revolusjonen, har vi kommet et godt stykke på vei til å forstå økonomisk vekst Den første industrielle revolusjon den industrielle revolusjon - Store norske leksiko . Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til industriproduksjon, men en gradvis omlegging til moderne produksjons- og.

- den som anser seg som ferdig utdannet, er ikke utdannet, men ferdi Den 4 industrielle revolusjon har vært en stor del av hvordan vanene og holdninger til mennesker har endret seg gjennom de siste 10årene. vi sitter i 2020 med mer kunnskap om verden enn noen gang, der alt kun er et lite google søk unna, men verdens største bedrifter sitter også med mer informasjon om brukerne sine en noen gang tidligere. informasjonen holder de helt lovlig og brukes for. betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet . ARBEIDSMÅTER . Lærer kan først gjennomgå den industrielle revolusjonen i Storbritannia med vekt på de ulike forutsetningene: endringer i landbruket, ideologiske drivkrefter, hvilke transportsystemer var det,. Den tredje industrielle revolusjonen kommer, og Norge må droppe fossile brensler og gå for en grønnere fremtid basert på fornybar energi, bildeling og supereffektive boliger. - Norges velstand og suksess de siste 40 årene er basert på oljen, men nå er det tid for å endre dette, sier visjonæren og tenkeren Jeremy Rifkin

Men dampmaskinen fikk også andre følger for samfunnet. Da den industrielle revolusjonen begynte, smeltet arbeiderne jernmalmen ved å varme den opp med trekull. Trekull likner det grillkullet vi bruker i dag, men fordi jernindustrien trengte så mye kull, ble skogene i Storbritannia hogd ned Den industrielle revolusjon 1. MÅL: • vite hva den industrielle revolusjonen var og hvilke endringer den førte med seg, både i samfunnet og På 1800-tallet måtte barn og ungdom arbeide og mange fikk jobber på de nye fabrikkene eller i gruvene. Det var ikke et enkelt arbeidsliv gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinge

Så hvilke konsekvenser forårsaket de? De forente stater - USA Den franske republikk Forbedret levestandaren for majoriteten Menneskerettigheter Politiske-, sosiale- og økonomiske omveltninger Bibliografi Tidslinjer 1+2, Ascheoug 2011 Berg, O. T. (2017, 06 13). Store Norsk Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet. Gjøre rede for befolkningsutviklingen i et lokalsamfunn over en lengre periode og diskutere hvilke faktorer som har hatt betydning for innbyggernes livssituasjon «The Glorious Revolution» («den ærerike revolusjonen») i England i 1688 har blitt sett på som en av inngangsportene til vår moderne verden med demokrati og menneskerettigheter. Men flere aspekter ved den engelske revolusjonen passer overhodet ikke inn i denne fremskrittsfortellingen Hvorfor begynte den industrielle revolusjon i Storbritannia, og hvordan spredte den seg til andre deler av Europa og verden, særlig fra ca. 1870? Hvilke sosiale endringer førte industrialiseringen med seg, og hvordan påvirket disse endringene de politiske forholdene? Vi ser også på befolkningseksplosjonen i Europa på 1800-tallet Arbeiderklassen ble den største samfunnsklassen i den industrielle delen av verden. En stor og stadig sterkere arbeiderbevegelse vokste fram. Fagforeninger ble en maktfaktor i samfunnet. Sosialistiske arbeiderpartier, med økonomisk utjevning som mål, vokste seg store og fikk maktposisjoner

Historie Vg2 og Vg3 - Samfunnsmessige endringer - NDL

 1. erende rolle i styret av lande
 2. Den 4 Industrielle Revolusjon januar 12, 2020 / Etter første forelesning i digital markedsføring satt jeg igjen med en stor vilje til å lære mer, en viljen til å utforske og lære hvordan den digitale verden som vi kjenner i dag har vært med på å påvirke hvordan verden var og hvordan verden vil bli
 3. Lav Kunne si noe om hva som ligger i begrepet den industrielle revolusjon og gi eksempler på endringer som kom som følge av denne. 2, 1 7. gjøre greie for ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følger dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norg
 4. Når sluttet den franske revolusjonen Den franske revolusjon - Wikipedi . Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789-1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa
 5. Den andre industrielle revolusjon (sem. 5 og 6) Her var revolusjonen slet ingen følge av historisk lovmessighet, og på hvilke utfall stormaktsintervensjonene fikk. Vi vil også diskutere hvordan disse krisene bidro til den kalde krigen i Europa mer generelt,.
 6. gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet 2. Her er jo du fritt frem til å velge hvem du vil så lenge det er en historisk person
 7. Hva slags industri var viktig i den andre industrielle revolusjonen? men leste gjennom den og fikk god bruk for den under historie prøve! 01.10.2014. Skrevet av Elev på Vg3 Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet

HISTORIE tar deg med på en heseblesende reise til fortiden, der du får med deg historiens største dramaer fra første rad franske revolusjonen, og følger dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge. • Kunne vise til hendelser som har forma Norge i • Kunne reflektere over hvordan samfunnet kunne ha vært dersom seg annerledes • Kunne noe om den amerikanske og franske revolusjon • Vite hvilke følger revolusjonene fikk for den demokratisk

Imperialismen - Daria

India var nyttig både som råvareleverandør, og som marked for britiske varer. Etter at den industrielle revolusjonen hadde begynt for fullt i England, økte den hjemmelige produksjonen drastisk og britene trengte enda et marked. Ved hjelp av tollbarrierer kunne britene styre handelen til sitt eget beste Hva var årsakene til den franske revolusjon, hvordan forløp revolusjonen, og hvilke konsekvenser fikk denne? Påstand: Uten den franske revolusjon ville vi ikke fått 1814. Hva var bakgrunnen for den amerikanske revolusjon, og hva ble konsekvensene av den? Er det noen sammenheng mellom den amerikanske og den franske revolusjon Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gjelder fra 01.08.2009 . Gjelder til 31.07.2022 . Formål . Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer Den industrielle revolusjon oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog DEN industrielle revolusjon begynte i det 18. århundre og forandret verden i en slik grad at det knapt kan sammenlignes med noe annet. Teknisk ekspertise, tilstrekkelig kapital, tilgang på råmaterialer, mulighet til å frakte råmaterialer og ferdige produkter på en billig måte — disse og andre forutsetninger for industriell utvikling var på denne tiden til stede i Storbritannia

Kort om emnet. Den industrielle revolusjon var innledningen til en ny fase i historien. Det økonomiske vekstmønsteret ble endret radikalt - fra nå av var veksten vedvarende og stanset ikke lenger opp. Det vil si at den industrielle revolusjon, som først fant sted i Storbritannia ca. 1760-1830, var innledningen til det som skulle bli til dagens velferdssamfunn Hvordan fikk folkehelse Utvikle Under den industrielle revolusjon? En viktig effekt av den industrielle revolusjon (mer på kull , jern , damp ) ble hurtig boområde , Som nye og voksende industri forårsaket landsbyer og byer å hovne opp, noen ganger i store byer Vet du hvordan den industrielle revolusjonen begynte, og hva den gjorde? Den industrielle revolusjon refererer til en periode med massiv økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring som påvirket mennesker i en slik grad at det ofte sammenlignet med den endring fra jeger-samling til oppdrett

Den industrielle revolusjonen blir delt i to deler, altså den første og den andre industrielle revolusjonen. Den første industrielle revolusjonen varte ca.1750-1870. Den var starten av alt ting ikke ble utført med muskelkraft fra mennesker og dyr, men av maskiner, med kull og etter hvert olje som den viktigste energikilden HISTORIE: Den industrielle revolusjonen Hva var egentlig årsakene til den industrielle revolusjonen? Jordbruksrevolusjonen: nye redskaper som plogen gjorde at jordbruket ble effektivisert + at bøndene begynte å dyrke nye grønnsaker som poteten førte til økt produktivitet og vekst, som igjen førte til at det ikke var behov for like mange bønder, husmenn og landarbeidere som før

Bedriften: Konsekvenser av den første industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjonen som begynte ca. 1750, var en like stor omveltning som jordbruksrevolusjonen for 10 000 år siden. Maskiner erstattet muskelkraft, og vareproduksjonen ble flyttet fra hjemmene til fabrikkene. Author: Reidun Wilhelmsen Last modified by: Reidun Wilhelmsen Created Date: 9/18/2008 6:15:42 PM Document presentation forma Den industrielle revolusjonen som begynte ca. 1750, var en like stor omveltning som jordbruksrevolusjonen for 10 000 år siden. Maskiner erstattet muskelkraft, og vareproduksjonen ble flyttet fra hjemmene til fabrikkene. Dampmaskinen revolusjonerte også transporten. Damip med skovlhjul, seinere med propell, var et fantastisk framskritt

Befolkningsvekst: Før den industrielle revolusjon hadde befolkningen økt som følge av mer mat, bedre hygiene og færre sykdommer. Dette gjorde at det ble flere som kunne jobbe på fabrikker, mer arbeidskraft. Økonomi: Storbritannia hadde opparbeidet seg en god økonomi og dette førte til at flere hadde kapital til å invistere i nye fabrikker Den industrielle revolusjon blir med det overgangen fra husholdningsøkonomi til industrisamfunn som fant sted i Europa fra tidlig på 1800-tallet. Vi må så vite hvilke betingelser som må være opptatt for at et land skal bli industrialisert. Ressurser Råvarer til produksjonen. Kraft for å drive maskinene Tallet 4.0 peker på at vi er inne i den fjerde industrielle revolusjonen. I den første fikk vi maskiner og damp, deretter strøm og masseproduksjon, så automasjon og nå digitalisering. Panengstuen mener likevel evolusjon kan være et like godt ord for å beskrive prosessen, og har liten tro på at Industri 4.0 vil kunne begrenses til en bestemt tidsperiode som tidligere revolusjoner Oppgaven: Drøft hvilke faktorer som var avgjørende for at den industrielle revolusjonen fikk sitt gjennombrudd i Storbritannia. Innad i denne oppgaveteksten er det mange spørsmål. En mulig vinkling er å beskrive fremveksten av nye teknologier i Storbritannia mellom 1760 og 1830, i den perioden kalt den Industrielle Revolusjon Konsekvensene den første verdenskrig fikk for Norge var at over 2000 sjøfolk mistet livet og halvparten av handelsflåten gikk tapt. Ordet kommunisme kom i alminnelig bruk i etter den russiske revolusjonen i 1917. 2. Den industrielle revolusjonen. 1

Muntlig eksamen historie: revolusjoner - Norgeshistori

 1. gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet Se Del 1, tema 2 (Den ind. revolusjonen) og Del 2, tema 5 (Den andre ind. revolusjonen) og tema 7 (Det moderne Norge tar form), oppslagene fra og med Næringsutvikling
 2. net oss på at arter i vår tid utryddes i et voldsomt tempo
 3. Den 2. industrielle revolusjon kom som en reaksjon på, og videreutvikling av den 1 industrielle revolusjon. Aksjeselskapene sørget for at flere selskaper hadde vokst seg svært store. I England var det en overflod av arbeidere, noe som førte til lave lønninger for industriarbeidere
 4. Storbritannia er en av verdens største økonomier, og var med på å grunnlegge organisasjonen G7, som samler verdens rikeste land. Fra den industrielle revolusjon til etterkrigstiden var Storbritannia en av verdens ledende industrinasjoner, men de siste tiårene har industrien veket plass for finansbedrifter, forsikringsselskap, investeringsselskap og turisme
 5. Hva menes med den kognitive revolusjon. Revolusjon er betegnelse på en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger, som den franske revolusjonen i 1789.Av og til brukes revolusjon også om omveltninger i intellektuelle systemer
 6. - gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutviklingen og sosiale forhold i det norske samfunnet. - gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller billedkunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder
 7. - Den industrielle revolusjon ble opplevd som en reell trussel i sin tid. Arbeidsplasser gikk tapt, men det førte til mange flere arbeidsplasser på sikt, sa Jensen. Hun tror det samme kan skje i Norge, og la i foredraget frem sitt argument til hvorfor robotisering og teknologiske nyvinninger kan skape flere arbeidsplasser i Norge

Den franske revolusjon betegner de store sosiale og politiske omveltningene i Frankrike i perioden 1789-1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet Den teknologiske revolusjonen de fleste kjenner best til, er den industrielle, som fant sted fra ca 1760 til 1870. Grunnlaget for den industrielle revolusjonen var teknologiske endringer som gjorde det mulig å gå fra håndproduksjon til bruk av maskiner, noe som økte produktiviteten i økonomien og samfunnet enormt En veldig negativ virkning som følger av den industrielle revolusjonen som vi også sliter med i deg er miljø problemer. Når de begynte den industrielle revolusjonen trengte de mye energi i form av varme for å smelte metall slik at de kunne forme den, eller for drivstoff til transportmidler

Så har vi da den franske revolusjonen som kom som følge av nye ideer om frihet, likhet og broderskap. I Frankrike var det store sosiale forskjeller. Noen var ekstrem fattige, mens andre levde et liv i luksus nær kongefamilien i Versailles. Så var det også tredjestanden, som besto av 98 prosent av folket. Her var det mange bønder Den romerske befolkningen falt for kristendommen, samme som mange av de germanske folkene. Alt var tilrettelagt for at den romerske og germanske kulturen kunne smelte sammen. Kirken vokste og vokste. Den ble en institusjon delt inn i distrikter med biskoper, prester, nonner og munker, bygninger, klostre, jord, inntekter og utgifter Vi er inne i den tredje industrielle revolusjonen. For Statkraft er det som skjer svært interessant og uhyre viktig. Vår forretningsmessige natur er i seg selv grønn og fornybar. I tillegg til storskala vann- og vindkraft, knytter vi nå også sammen småskala produsenter av sol- og vindkraft - gjennom såkalte virtuelle kraftverk UNDER DEN VITENSKAPELIGE REVOLUSJON på 1600-tallet oppsto tanken om at verden går fremover, takket være stadig nye oppdagelser og oppfinnelser. Sammen med begrepene fremskritt og opplysning utgjør oppdagelse og oppfinnelse et begreonglomerat som siden den tid har preget vestlig tenkning De nye tankene la grunnlaget for den industrielle revolusjonen som begynte i England på midten av 1700-tallet. Der mannen følger plikten - den eneste sanne moralske motivasjon - følger kvinnen sine følelser. Hun beveges av det skjønne og frastøtes av det stygge, og er i det hele tatt et den lille Guds gave jeg fikk på min mave

gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet. hvilke råvarer var tilgjengelige, hva slags energi ble brukt, hvor kom arbeidskraften fra, hvor kom kapitalen fra, hva slags teknologi ble brukt,. Miljøbevisstheten som vokste fram i de siste fire tiårene av det 20. århundret kan spores tilbake til den industrielle revolusjon, der arkitekter og forfattere som John Ruskin og Henry David Thoreau, i protest mot miljømessig forringelse og sosiale endringer, forfektet et skritt tilbake til enklere, naturlige løsninger og historiske modeller imperialismen, den industrielle revolusjon, Den forteller oss hvilke veier vi bør følge, Den som betalte mest, fikk slaven Den amerikanske frigjøringskrigen fikk betydning for utbruddet for den franske revolusjonen fordi den skapte inspirasjon for det franske folket om at samfunnet ville utvikle seg til det bedre. Franske folket fikk straks vite at noen hadde gått i mot staten og at de hadde fått endringer i samfunnet Gjøre greie for teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjon. Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjon, og følger som dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge. Forklare hva en fylkeskommune er og hvilke oppgaver den har gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet. gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinge

 • Paragliding südtirol meran.
 • Tinder beschreibungstext.
 • Micki vev bruksanvisning.
 • Ray regissør.
 • Unik travel kroatia.
 • Cph taxfree butikker.
 • Le bon coin moselle 57.
 • Queen size bed.
 • Radio jönköping personal.
 • Kartonagenfabrik hannover.
 • Landligge kryssord.
 • Adventsposer i stoff.
 • Vhs stuttgart kochkurs.
 • Sportdata karate norge.
 • Væskekromatografi hplc.
 • Pandemic 3.
 • Qut units.
 • Verdens 100 mektigste kvinner 2017.
 • Paracet bivirkninger.
 • Singapore airport code.
 • Våtromssertifikat kurs.
 • Cellemembranen oppbygning.
 • Pajdeg kvarg grahamsmjöl.
 • Canon eos 80d review.
 • Beste trader software.
 • Norges største byer ssb.
 • Tante fanny rezeptheft.
 • Scandic hotel goteborg.
 • Saluki långhårig.
 • Hytte gjøvik.
 • Champions league trekning 2018 semifinale.
 • Gullfoss winter.
 • Dhv schau 2019.
 • Cooperative learning grupper.
 • Magnifico sinonimo.
 • Erectile dysfunction treatment.
 • Haga buss no.
 • Audi a3 e tron lader.
 • Grunner til at folk ikke stemmer.
 • Casting creme gloss 300.
 • Statkraft stavanger.